Đóng

22/09/2016

Hoạt động công ty

Công ty nhận giấy chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp 5 sao

Công ty nhận bằng khen của Đảng ủy

Đại hội công đoàn cơ sở công ty

Họp Đảng bộ

Làm việc với đối tác nước ngoài

Làm việc với đối tác nước ngoài

Làm việc với đối tác nước ngoài

Nhận giấy xếp hạng doanh nghiệp 5 sao

Hoạt động công ty Related