Hướng dẫn thủ tục

Công ty Coopimex được Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước cấp phép triển khai chương trình phái cử lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Ngày 19 Tháng 11, 2022

Translate »