Thông báo tuyển dụng Chế biến thủy sản tháng 08/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023
Translate »