Thông báo tuyển dụng Dọn dẹp vệ sinh cho viện dưỡng lão tháng 11/2023 ( Kochi – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/01/2024

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 07/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 06/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 06/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 05/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 05/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 04/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 04/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 03/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023
Translate »