Thông báo tuyển dụng đơn hàng đóng sách tháng 03/2023 ( Gifu – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2023 ( Gifu – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/03/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2023 ( Gifu – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/03/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/03/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2022

Ngày hết hạn: 30/01/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2021

Ngày hết hạn: 02/02/2022
Translate »