Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng đơn hàng đóng sách tháng 07/2023 ( Gifuken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/08/2023

Thông báo tuyển dụng đơn hàng đóng sách tháng 06/2023 ( Gifu – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng đơn hàng đóng sách tháng 05/2023 ( Gifu – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023
Translate »