Thông báo tuyển dụng Vệ sinh máy bay tháng 05/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng đơn hàng đóng sách tháng 04/2023 ( Gifu – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 04/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 04/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023

Thông báo tuyển dụng Vận chuyển hàng không tháng 04/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Thông báo tuyển dụng Vệ sinh khách sạn tháng 04/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Thông báo tuyển dụng Vệ sinh máy bay tháng 04/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023
Translate »